logo bruguers2

Pla de treball en cas de confinament

logo

Institut de Bruguers

Pla de treball en cas de confinament - Annex del Pla d’organització per a l’obertura al setembre (curs 2020-2021)


Taula de continguts

1. Introducció

2. Entorn EVA

2.1. Google Classroom

3. Videoconferències

3.1. Connexió

4. Seguiment de l’aprenentatge virtual

4.1. Model Híbrid

4.2. Grup confinat

4.3. Centre confinat

4.4. Actitud envers la sessió


1. Introducció

A conseqüència de la Resolució de la consellera de Salut i del conseller d’Interior, per la qual es publiquen noves mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de covid-19, el Departament d'Educació comunica, als centres educatius, el següent:

 

 

Seguint la normativa vigent, i les noves directrius comunicades pel departament d’ensenyament, aquest document serà un document viu, en funció de la variabilitat de situacions, del canvi de normativa, i de la situació epidemiològica existent.

Al següent enllaç obtenim un document on se’ns faciliten orientacions per al treball amb EVA’s, Entorns Virtuals d’Aprenentatge.

http://xtec.gencat.cat/web/.content/centres/centres-educatius-en-linia/Orientacions-per-a-la-personalitzacio-entorn-virtual-aprenentatge.pdf

Els entorns virtuals d’aprenentatge (EVA) són espais de trobada i de comunicació telemàtica on té lloc l’ensenyament i l’aprenentatge. Aquests entorns contenen tot un seguit de funcionalitats que es poden utilitzar de manera coordinada:

Els EVA no haurien de ser una substitució de l’aprenentatge presencial, sinó un complement del procés d’ensenyament i aprenentatge, per proporcionar processos complementaris als que es duen a terme a les aules i afavorir l’assoliment de la competència digital de l’alumnat. A la vegada, permeten fer un seguiment del progrés dels alumnes recollint les seves produccions digitals i una personalització de les activitats d’ensenyament-aprenentatge.

Els entorns virtuals o semipresencials (Blended Learning) no haurien de canviar en gran mesura la forma de treballar al centre. Moodle o Google Classroom no deixen de ser eines tecnològiques al servei dels centres educatius. La tecnologia ha de ser com més transparent millor. Com a centre, el plantejament inicial que cal fer-se és què volem aconseguir i com volem aconseguir-ho. Els EVA han d’intentar respondre a aquests reptes, però en cap cas han de ser el punt de partida.

Per poder definir un model híbrid ens hem basat en articles com:

Aquestes orientacions han de servir per donar resposta al confinament parcial o total de l’Institut de Bruguers.

2. Entorn EVA

El centre treballa exclusivament amb dos EVA’s: ClickEdu i Google for Education.

El centre disposa de cobertura legal exclusivament sobre aquestes dues plataformes. Això no impedeix l'ús d’altres recursos digitals

A l’inici de curs, el professorat recordarà o formarà al seu alumnat a accedir a les dues plataformes, detectant errors d’accés o dificultats i acompanyant-los.

2.1. Google Classroom

Aquesta eina ens dóna molt de suport en els següents aspectes:

Com a docents, hem d’assegurar-nos que, una vegada s’han creat tots els Classrooms del centre, tenim els alumnes assignats del ClickEdu en el Classroom de la matèria. En el cas de qualsevol error aviseu a Administració.

3. Videoconferències

S’estandaritzarà el programa Google MEET’s per realitzar les videoconferències dintre de la comunitat educativa.

En el cas que hi hagi un confinament parcial o total, l’alumnat seguirà l’horari lectiu des de casa, amb les possibles restriccions que es vagin actualitzant.

L’alumne té l’obligació d’assistir a la videoconferència mostrant la cara en la sessió, de igual manera com ho fa a les sessions presencials. En el cas que el professorat detecti que l’alumne connectat no mostra la cara, té la potestat de excluir-lo de la sessió i posar una falta d’assistència. Excepcionalment, si l’alumne no disposa de càmera i ho justifica amb un informe dels tutors legals, podrà assistir a les trobades sense mostrar la cara, tot i que prèviament s’ha omplert un formulari on cadascú marca la seva situació personal indicant les possibles dificultats.

3.1. Connexió

Els usuaris permesos en les sessions només seran els del domini @insbruguers.cat. No es permet l’accés a les sessions amb altres comptes o correus electrònics.

4. Seguiment de l’aprenentatge virtual

Cal remarcar que l’aprenentatge virtual no tindrà el mateix ritme que l’aprenentatge presencial.

Quan ens arriba l’ordre de Salut de confinar un grup o de confinar el centre, l’alumnat començarà les activitats lectives des de la seva residència.

El primer dia segurament ha de desplaçar-se a realitzar la prova PCR. Aquest primer dia cal establir vincle amb l’alumnat i no es pot realitzar clase virtual amb ells, però sí és recomanable assignar tasques per la preparació de l’acció educativa.

4.1. Model Híbrid

Amb data del 30 d’octubre s’informa per part del Departament d’educació que les noves mesures organitzatives que els centres hagin d’implementar s'han de desplegar durant la setmana vinent (primera setmana de novembre) i s'han de mantenir, si més no, fins al final del primer trimestre del curs 2020/21. 

Reflexions importants:

El centre presenta el següent Model Híbrid per reduir la presencialitat als centres, basat en els següents punts:

  1. L’alumnat de batxillerat inicia el dia 5 de novembre i, fins a nova ordre, un model híbrid basat en realitzar el 50% de les classes de manera presencial en el centre i el 50% de manera telemàtica mitjançant Entorns virtuals d’aprenentatge (EVA).
  2. Franges horàries: S’estableixen dues franges horàries: de 08:30h a 11:15 h i de 12:15h a 15:00h. L’alumnat de tot el nivell assistirà al centre segons calendari de la següent forma en setmanes alternes:

Calendari de presencialitat a l’escola:

  1. L’horari de les classes presencials serà el mateix que s’ha aplicat en estat de total presencialitat. Les hores telemàtiques es realitzaran mitjançant Google Meet de 55 minuts de duració.
  2. Proves presencials: S’estableix una setmana de proves presencials finals per l’avaluació de les matèries. Durant aquesta setmana no s’impartiran classes. El calendari de les proves finals de trimestre és el següent:

1r de Batxillerat: del 26 de novembre al 1 de desembre. (dj-dv-dll-dm)

2n de Batxillerat: del 19 de novembre al 24 de novembre.  (dj-dv-dll-dm)

  1. Treballs de recerca: Els alumnes de 2n de Batxillerat presentaran el Treball de recerca, segons calendari, el dia 30 de novembre i vindran al centre a fer l’exposició dels treballs, segons calendari, entre el 9 i el 11 de desembre. A l’exposició oral, per raons sanitàries, només podrà assistir-hi l’alumne i el tribunal format per 3 professors.
  2. Alumnat amb una distància superior a 45 minuts: A l’alumnat que viu a una distància superior als 45 minuts, com per exemple Olesa de Bonesvalls o Sant Climent, se’ls oferirà l’oportunitat de realitzar totes les sessions diàries de forma presencial a l’aula.

4.2. Grup confinat

En el supòsit que un alumne doni positiu de COVID, es realitzarà el confinament del Grup Classe segons instruccions de Salut.

El professorat continuarà la programació marcada de forma virtual i l’alumnat seguirà tot l’horari lectiu des de casa. El professorat programarà les sessions de videoconferència segons els criteris indicats en el punt 3. Videoconferències i aplicarà les tasques necessàries per assegurar l'aprenentatge dels continguts.

El professorat, en cada hora, obriran una videoconferència als 5 minuts de l’inici de la sessió (8:35, 9:30, 10:25, 12:20, 13:15, 14:10) i realitzaran una sessió de màxim 30 minuts de videoconferència. El temps restant servirà perquè l’alumnat pugui realitzar les tasques educatives i per fer descans visual.

Cal equilibrar la càrrega educativa envers altres grups; d’aquesta manera no es genera la sensació  que el grup confinat aprèn menys o fa menys tasques que un grup no confinat.

4.3. Centre confinat

Es farà extensible la situació de Grup Confinat a tot el Centre, amb la salvetat de les possibles instruccions que vinguin donades des del Departament d’Educació.

4.4. Actitud envers la sessió

En un escenari virtual serà molt important el contacte visual entre l’alumnat i el professorat, de manera que la realització de videoconferències tindrà molta importància, i ajudarà a reforçar el vincle emocional i el sentiment de pertinença al grup.

És per aquesta raó que l’alumne té l’obligació d’assistir a la videoconferència mostrant la cara en la sessió. En el cas que el professorat detecti que l’alumne connectat no mostra la cara, té la potestat de excluir-lo de la sessió i posar una falta d’assistència.

Excepcionalment, si l’alumne no disposa de càmera i ho justifica amb un informe dels tutors legals, podrà assistir a les trobades sense mostrar la cara.