Kinnitatud direktori käskkirjaga nr 1-1/42 03.05.2017

Täienduskoolituse kvaliteedi tagamise alused Heino Elleri nim Tartu Muusikakooli koolituskeskuses

Täienduskoolituse kvaliteedi tagamise alused sätestab H. Elleri nim Tartu Muusikakooli koolituskeskuse (edaspidi Elleri kooli koolituskeskuse) täienduskoolituse õppekavade, koolitajate ja õppekeskkonna kvaliteedi tagamise ning täienduskoolituse kohta tagasiside kogumise korra.

Elleri kooli koolituskeskus lähtub täienduskoolituse korraldamisel täiskasvanute koolituse seadusest, täienduskoolituse standardist, haridus- ja teadusministri määrusest „Kutseõppeasutuses täiendusõppe korraldamise tingimused ja kord“ ning Elleri kooli õppekorralduseeskirjast.

 1. Täienduskoolituse õppekavade kvaliteedi tagamine
 1. Elleri kooli koolituskeskuse täienduskoolituse õppekavad koostatakse vastavalt täienduskoolituse standardis ning haridus- ja teadusministri määruses „Kutseõppeasutuses täiendusõppe korraldamise tingimused ja kord“ esitatud nõuetele.
 2. Kutse- või erialase täiendusõppe õppekava koostamise aluseks on reeglina vastav kutsestandard ja kutse- või eriala riikliku õppekava või kooli õppekava osa.
 3. Õppekava lähtub sihtgrupi vajadusest ning on õpiväljundipõhine.
 4. Täienduskoolituse õppekavas määratakse kindlaks:
 1. õppekava nimetus;
 2. õppekava õppekavarühm lähtudes õppekavarühmade loetelust, mille aluseks on rahvusvaheline haridus- ja koolitusvaldkondade liigitus - International Standard Classification of Education Fields of Education and Training (ISCED-F 2013);
 3. õppekava koostamise alus;
 4. õppekava kogumaht ja struktuur, sealhulgas kontaktõppe maht (selge eristumise korral ka praktilise töö osakaal kontaktõppest), praktika ja iseseisva töö maht;
 5. kasutatava õppekeskkonna kirjeldus;
 6. sihtgrupp ja õppe alustamise nõuded, kui need on eeltingimuseks õpiväljundite saavutamisel;
 7. õppe eesmärk;
 8. õpiväljundid;
 9. õppe sisu (teemad ja alateemad);
 10. kasutatavad õppemeetodid;
 11. iseseisva töö kirjeldus ja vajalike õppematerjalide loend;
 12. nõuded õppe lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja -kriteeriumid;
 13. koolitaja kompetentsust tõendava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus;
 14. õppekava kinnitamise aeg.

 1. Täiskasvanute koolitajate kvaliteedi tagamine
 1. Täienduskoolitust viivad läbi vastava erialase hariduse ja erialase töökogemusega koolitajad.
 2. Kursusespetsiifilised koolitajate kvalifikatsiooninõuded on lahti kirjutatud õppekavades.
 3. Koolitajate kvaliteeti hinnatakse õppijate tagasiside põhjal.

 1. Õppekeskkonna kvaliteedi tagamine
 1. Elleri kooli koolituskeskuse täienduskoolitus toimub kaasaegselt sisustatud õppeklassides. Teoreetiline ja praktiline õpe viiakse läbi täiskasvanud õppijatele sobivalt sisustatud, vastava tehnika ja seadmetega varustatud klassides.
 2. Elleri kooli koolitusruumid, õppetehnika ja õppevahendid vastavad töötervishoiu ja tööohutuse seaduses sätestatud töötervishoiu ja -ohutuse nõuetele.

 1. Täienduskoolituse tagasiside kogumise kord
 1. Koolituse kestel kogub koolitusjuht või koolitaja õppijatelt suulist tagasisidet, mille põhjal viiakse vajaduse korral ellu muudatused koolituse korralduses, et tagada igale õppegrupile parim õppe kvaliteet.
 2. Iga kursuse lõpus täidavad osalejad koolituse tagasisidelehe, mis olenevalt koolitusest täidetakse paberkandjal kohapeal või elektrooniliselt. Tagasiside sisaldab küsimusi koolituse korralduse, õppe sisu (õppekava) ning koolitajate kohta. Tagasiside vastuseid analüüsitakse koos koolitajatega ning tulemuste põhjal tehakse parendused edasistes koolitustes.